Robert Kuśmirowski

DUSTribute

Opening
Thursday, 24 March 2022, 8 pm

Artist Talk
Friday, 25 March 2022, 3 pm

Exhibition duration
25 March until 29 May 2022

Please find the polish translation of the text by scrolling down. 

For Kunstraum Dornbirn, Robert Kuśmirowski (born in 1973 in Łódź, Poland) has created a new site-specific environment entitled DUSTribute. In the former assembly hall of the Rüsch Works factory, he has developed a post-apocalyptic scenery that completely transforms the space. Visitors find themselves in a world whose appearance resembles a fictional journey through time. Historical, cinematic and narrative reference systems interweave to form a story of existential peril and eerie beauty.

The artist occupies the entire hall, which formerly served as a machine works’ fitting shop and today functions as Kunstraum Dornbirn’s exhibition space, eliminating the tall transom lattice windows and shutting out outside influences. Sand piled up into mounds covers the entire floor of the large hall. In addition to a small wooden shed, a human figure can be made out in this inhospitable world. Working tools, machines and wooden carts are now dysfunctional representatives of a bygone era.

Visually and atmospherically, Kuśmirowski’s new work at Kunstraum Dornbirn is based on the film classic Stalker (1979) by Soviet director Andrei Tarkowsky. It is about an area known as the “Zone”, which the military has sealed off after the occurrence of mysterious incidents. The nameless stalker (a local guide) leads customers into the forbidden region, helping them avoid the dangers lurking there. With his help and for different reasons, a professor and a writer seek to enter the “Room of Wishes”, which legend says is a place where the most secret wishes come true.

At Kunstraum Dornbirn, Kuśmirowski places his protagonist in a reconstruction of the gloomy scenery of this room. The sandy ground and the diffuse light create a magical world in which the human figure ekes out an existence in harsh, lifeless surroundings by daily labour, in hope of a better future that never comes. Even worse, time seems to stand still. The oppressive, anxiety-filled mood is reinforced by the inscrutable beauty of this mysterious parallel world.

Kuśmirowski evokes the narrative potential contained in his works through the re-enactment and staging of past times. The historical references spring from collective and individual history and are mixed with fiction and imagination. The resulting image testifies to a handwritten, unique and independent way of artistically appropriating the concrete world. It draws visitors in and lays claim to all the senses. The confrontation with mystical, decayed or destroyed places guides our uneasiness through the experience of obvious abandonment, human absence, and the consternation induced by an apparently perfect staging of past time in the present. Fascination is fed by a sense of the uncanny.

Kuśmirowski’s works are medially diverse and take the form of installations, environments, prints, objects, photographs, drawings and performances. His immersive spatial installations communicate an aura of decline, conveyed by the patina of detailed recreations of objects and sceneries. His staged doublings take up a deliberately ambivalent stance towards memory and the shaping of historical narratives.

A catalogue will be published to accompany the exhibition.

Robert Kuśmirowski: "DUSTribute"

Polish translation

Dla Kunstraum Dornbirn Robert Kuśmirowski (ur. 1973 w Łodzi) stworzył nowe środowisko site-specific o nazwie DUSTribute. W dawnej hali montażowej fabryki Rüschwerke opracował postapokaliptyczną scenerię, która całkowicie przekształca przestrzeń. Zwiedzający trafiają do świata, którego wygląd przypomina fikcyjną podróż w czasie. Historyczne, filmowe i narracyjne systemy odniesienia przeplatają się, tworząc opowieść o egzystencjalnym zagrożeniu i niesamowitym pięknie.

Artysta zajmuje całą halę, która dawniej służyła jako ślusarnia warsztatów maszynowych, a dziś pełni funkcję przestrzeni wystawienniczej Kunstraum Dornbirn, eliminując wysokie kraty okien i odcinając wpływy zewnętrzne. Piasek usypany w kopce zajmuje całe piętro dużej sali. Oprócz małej drewnianej szopy w tym niegościnnym świecie można dostrzec ludzką postać. Narzędzia pracy, maszyny i drewniane wózki to dziś dysfunkcyjni przedstawiciele minionej epoki.

Pod względem wizualnym i atmosferycznym nowa praca Kuśmirowskiego w Kunstraum Dornbirn oparta jest na klasycznym filmie Stalker (1979) radzieckiego reżysera Andrieja Tarkowskiego. Chodzi o obszar znany jako „Strefa”, który wojsko zablokowało po wystąpieniu tajemniczych incydentów. Bezimienny stalker (lokalny przewodnik) prowadzi klientów do zakazanego regionu, pomagając im uniknąć czyhających tam niebezpieczeństw. Z jego pomocą i z różnych powodów profesor i pisarz starają się wejść do „Pokoju życzeń”, o którym legenda mówi, że jest to miejsce, w którym spełniają się najskrytsze życzenia.

W Kunstraum Dornbirn Kuśmirowski umieszcza swojego bohatera w rekonstrukcji ponurej scenerii tego pomieszczenia. Piaszczysta ziemia i rozproszone światło tworzą magiczny świat, w którym postać ludzka żyje w surowym, pozbawionym życia otoczeniu codzienną pracą, w nadziei na lepszą przyszłość, która nigdy nie nadejdzie. Co gorsza, czas wydaje się stać w miejscu. Przytłaczający, pełen niepokoju nastrój wzmacnia nieodgadnione piękno tego tajemniczego, równoległego świata.

Kuśmirowski ewokuje narracyjny potencjał zawarty w swoich pracach poprzez odtworzenie i inscenizację minionych czasów. Odniesienia historyczne wywodzą się z historii zbiorowej i indywidualnej, mieszają się z fikcją i wyobraźnią. Powstały obraz świadczy o odręcznym, niepowtarzalnym i samodzielnym sposobie artystycznego zawłaszczania konkretnego świata. Przyciąga odwiedzających i przejmuje wszystkie zmysły. Konfrontacja z miejscami mistycznymi, zbutwiałymi lub zniszczonymi prowadzi nasz niepokój przez doświadczenie oczywistego porzucenia, ludzkiej nieobecności i konsternacji wywołanej pozornie doskonałą inscenizacją minionego czasu w teraźniejszości. Fascynacja jest podsycana poczuciem niesamowitości.

Prace Kuśmirowskiego są zróżnicowane medialnie i przybierają formę instalacji, środowisk, grafik, obiektów, fotografii, rysunków i performansów. Jego wciągające instalacje przestrzenne komunikują aurę upadku, którą oddaje patyna szczegółowego odtworzenia obiektów i scenerii. Jego inscenizowane dublety świadomie zajmują ambiwalentną postawę wobec pamięci i kształtowania narracji historycznych.

Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, Railroad depot, 2007, Courtesy of the artist and MuFo in Krakow
Robert Kuśmirowski, Waterframe, 2008, Courtesy of the artist and MuFo in Kraków
Robert Kuśmirowski, Sewerage, 2008, Courtesy of the artist and the Foksal Gallery Foundation.
Robert Kuśmirowski, Opening Performance, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, Opening Performance, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, Opening Performance, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, Opening Performance, DUSTribute, Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett

Video

Robert Kuśmirowski's "DUSTribute" at Kunstraum Dornbirn 2022, Film by Günter Richard Wett

Video

VernissateTV at Robert Kuśmirowski's opening of "DUSTtribute"

Katalog

Robert Kuśmirowski
DUSTribute

The catalogue will be published on the occasion of the exhibition "DUSTribute" by the Polish artist Robert Kuśmirowski, with a new interview and a text on the show by Sina Wagner.

Design by proxi.me
Quarter binding in cloth and paper
German / English
21 x 13 cm, 108 pages
10 ills. in colour
Potos by Günter Richard Wett
Verlag für Moderne Kunst, Vienna
ISBN 978-3-903439-16-0
Price: 24 EUR incl. VAT

Press Images

The image files are available to you in the context of announcing and reporting on the exhibition by Robert Kuśmirowski at Kunstraum Dornbirn (25 March –  29 May 2022).
Reproductions must be accompanied by the name of the artist, the title and date of the work, the copyright and, where indicated, the name of the photographer. Please note here the specifications accompanying the respective caption.
Reproductions may not be cropped, overprinted, toned or treated derogatively in any way, or used for marketing or promotional purposes without prior permission from the copyright holder.
If you have any questions about the context, use and content of the images, please contact Sina Wagner, sina.wagner@kunstraumdornbirn.at.

Press Images

Downloads
Robert Kuśmirowski, "DUSTribute". Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, "DUSTribute", Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
3 MB | JPEG | 4134×3100px
Robert Kuśmirowski, "DUSTribute". Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
Robert Kuśmirowski, "DUSTribute", Kunstraum Dornbirn, 2022, Foto Günter Richard Wett
3 MB | JPEG | 4134×3101px
Robert Kuśmirowski, Railroad depot, 2007, Courtesy of the artist and MuFo in Krakow
1 MB | JPEG | 3105×2231px
Robert Kuśmirowski, Sewerage, 2008, Courtesy of the artist and the Foksal Gallery Foundation
584 KB | JPEG | 1933×2500px
Robert Kuśmirowski, Waterframe, 2008, Courtesy of the artist and MuFo in Kraków
174 KB | JPEG | 1181×1633px
Robert Kuśmirowski, BUNKER, 2009, The Curve Gallery, Barbican Art Center in London, Courtesy of the artist and Barbican Art Center
2 MB | JPEG | 2362×1571px
Robert Kuśmirowski, BUNKER, 2009, The Curve Gallery, Barbican Art Center in London, Courtesy of the artist and Barbican Art Center
2 MB | JPEG | 2362×1571px